ANSI برای Nested Tables – قسمت دوم

در این قسمت از آموزش برنامه نویسی اوراکل بعد از آشنایی با آموزش ANSI برای Nested Tables – قسمت اول قصد آموزش ANSI برای Nested Tables – قسمت دوم را یاد بگیریم.

تابع ()CARDINALITY

از طریق تابع ()CARDINALITY می توانید تعداد عناصر elements در یک collection را بدست آورید به عنوان مثال از طریق پروسیجر cardinality_example از این تابع استفاده شده است.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

عملگر MEMBER OF

ار طریق عملگر MEMBER OF بررسی می کنید که کدام از عناصر element در یک آرایه nested table می باشد و به عنوان مثال از طریق پروسیجر member_of_example از این تابع استفاده شده است.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

تابع ()SET

از طریق تابع ()SET یک آرایه nested table را به یک مجموعه تبدیل میکند و سپس عناصر elements تکراری در مجموعه را حذف می کند و در نهایت مجموعه را مجدد به آرایه nested table تبدیل و در حروجی نمایش می دهد و به عنوان مثال از طریق پروسیجر set_example از این تابع استفاده شده است.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

عملگر IS A SET

از طریق عملگر IS A SET بررسی می کند یک عنصر elements در آرایه nested table متمایر و متقاوت distinct باشد و به عنوان مثال از طریق پروسیجر is_a_set_example از این تابع استفاده شده است.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

عملگر IS EMPTY

از طریق عملگر IS EMPTY بررسی می کند یک آرایه nested table هیج عنصری elements نداشته باشد و خالی باشد و به عنوان مثال از طریق پروسیجر is_empty_example از این تابع استفاده شده است.

برنامه نویسی اوراکل

و نتیجه پروسیجر و فراخوانی آن به شکل زیر می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

اطلاعات بیشتر در مورد کالکشن ها

pl/sql

ایجاد Collection Types

pl/sql

Convert Collections

pl/sql

Object Identifiers و Object References

دیدگاه خود را بنویسید:

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.

*

code

فوتر سایت