در این قسمت از آموزش برنامه نویسی اوراکل بعد از آشنایی با استفاده از Collection Type قصد داریم آموزش کار با پرکردن Collection با Elements را یاد بگیریم.

در این بخش یاد خواهید گرفت یک varray و nested table با عناصر و مقادیر elements با استفاده از دستور INSERT پر کنید.

پر کردن مقادیر یک Varray با Elements

شما با استفاده از دستور INSERT در جدولی به نام customers_with_varray که یکی از ستون های آن به نام addresses نوع داده ای data type آن از آرایه Varray به نام t_varray_address می باشد اضافه می کنیم.

برنامه نویسی اوراکل

در مثال اول ۲ دو آدرس و در مثال سوم ۳ آدرس اضافه خواهد شد که تعداد آدرس ها بستگی به بیشترین اندازه آرایه دارد.

پر کردن مقادیر یک Nested Table با Elements

شما با استفاده از دستور INSERT در جدولی به نام customers_with_nested_table که یکی از ستون های آن به نام t_address نوع داده ای data type آن از آرایه Nested Table به نام t_nested_table_address می باشد اضافه می کنیم.

برنامه نویسی اوراکل

در مثال اول ۲ دو آدرس و در مثال سوم ۳ آدرس اضافه خواهد شد که تعداد آدرس ها بستگی به بیشترین اندازه آرایه دارد.

گرفتن Elements از Collections

در ادامه پرکردن Collection با Elements ، در این بخش یاد خواهید گرفت که به چه صورتی مقادیر elements را از یک varray و یا از یک nested table از طریق کوئری و دستورات sql بگیرید و نمایش دهید و خروجی اطلاعات از طریق کوئری یه شکلی می باشد که قابل نمایش و خواندن می باشد.

گرفتن و نمایش Elements از یک Varray

شما می توانید از طریق کوئری زیر اطلاعات جدول customers_with_varray را نمایش دهید .

برنامه نویسی اوراکل

کوئری زیر نمایش اطلاعات به همراه نمایش نام واقعی ستون می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

گرفتن و نمایش Elements از یک Nested Table

شما می توانید از طریق کوئری زیر اطلاعات جدول customers_with_nested_table را نمایش دهید .

برنامه نویسی اوراکل

کوئری زیر نمایش اطلاعات به همراه نمایش نام واقعی ستون می باشد.

برنامه نویسی اوراکل

اطلاعات بیشتر در مورد کالکشن