در این قسمت از آموزش اوراکل پس از آشنایی کامل با آموزش ایجاد جدول در اوراکل قصد داریم آموزش ویرایش جدول را یاد بگیریم.

شما در اوراکل می توانید با دستور ALTER TABLE جداول را ویرایش کنید و تغییراتی در جدول ایجاد کنید و از جمله وظایفی که با دستور ALTER TABLE می تواند انجام داد به شرح ذیل می باشد :

  • اضافه، ویرایش یا حذف ستون های جداول
  • اضافه یا حذف محدودیت ها constraint درجداول
  • فعال یا غیرفعالسازی محدودیت ها constraint

اضافه کردن ستون

به عنوان مثال یرای اضافه کردن یک ستون از نوع داده ای Integer از دستور ALTER TABLE به حدول order_status2 استفاده می کنیم.

آموزش اوراکل

اضافه کردن ستون مجازی

در ادامه آموزش ویرایش جدول، از دیتابیس اوراکل نسخه ۱۱g به بعد یک امکانی به نام ستون مجازی virtual column اضافه شد که میتوانید به حدول ستون های به عنوان ستون مجازی virtual column استفاده کنید که در واقع virtual column ستون هایی هستند که اشاره دارند به یک یا چند ستون هایی که در جدول وجود دارد و خودشان هیچ نوع داده ای خاصی ندارند.

با توجه به مثال زیر درجدول salary_grades ستون مجازی به نام salary_grades که از محاسبات ریاضی دو ستون low_salary و high_salary ایجاد می شود.

آموزش اوراکل

ویرایش ستون جداول

شما می توانید با استفاده از دستور ALTER TABLE تغییراتی به شرح ذیل در ستون های جدول ایجاد کنید:

  • تغییرات در سایز و اندازه یک ستون
  • تغییرات در دقت در اعشار اعداد در ستون هایی با نوع داده ای number
  • تغییرات در نوع داده ای data type یک ستون
  • تغییر مقدار پیش فرض default value یک ستون

تغییر سایر و اندازه یک ستون

شما با استفاده از دستور ALTER TABLE می توانید اندازه و سایز یک ستون را تغییر دهید.

آموزش اوراکل

نکته : شما زمانی می توانید اندازه یک ستون را کم کنید که ستون هیج رکوردی نداشته باشد در غیر این صورت این کار غیر ممکن می باشد و با خطا همراه می باشد.

تغییر اندازه دقت اعشار در ستون های نوع داده ای اعداد

شما با استفاده از دستور ALTER TABLE می توانید اندازه دقت اعشار فقط در ستون های نوع داده ای اعداد یک ستون را تغییر دهید.

آموزش اوراکل

نکته : شما زمانی می توانید اندازه دقت اعشار فقط در ستون های نوع داده ای اعداد یک ستون را کم کنید که ستون هیج رکوردی نداشته باشد در غیر این صورت این کار غیر ممکن می باشد و با خطا همراه می باشد.

تغییر نوع داده های Data Type یک ستون

شما با استفاده از دستور ALTER TABLE می توانید نوع داده های Data Type یک ستون را تغییر دهید.

آموزش اوراکل

اگر جدول خالی از رکورد باشد یا ستون مورد نظر هیچ رکوردی نداشته باشد بنابراین شما می توانید نوع داده ای Data Type یک ستون را تغییر دهید به هرنوع Data Type که در اوراکل موجود باشد اما این تغییر نوع داده ای Data Type فقط روی توع داده ای در یک خانواده می باشد بعنی میتوانید نوع داده ای ستونی از varchar2 را به نوع داده ای Char تبدیل کنید اما نه این که نوع داده های char را نوع داده ای Date تغییر دهید و این مورد با خطا همراه می باشد.

تغییر مقدار پیش فرض Default Value یک ستون

شما می توانید با دستور ALTER TABLE مقدار پیش فرض Default Value یک ستون را تغییر دهید.

آموزش اوراکل

و زمانی که روی یک ستونی که رکورد دارد مقدار پیش فرض Default Value قرار دهید از این به بعد رکورد جدیدی درج شود مقدار پیش فزض Default Value قرار خواهد گرفت.

حذف Drop یک ستون

در ادامه آموزش ویرایش جدول، شما در اوراکل می توانید با دستور ALTER TABLE می توانید یک یا چندین ستون را از جدول حذف Drop کنید.

آموزش اوراکل

اطلاعات بیشتر در مورد Tables