در این قسمت از آموزش اوراکل، در بخش معماری اوراکل قصد داریم بخش قسمت سوم Mandatory Background Processes را یاد بگیریم.

Database Writer Process (DBW)

در بخش معماری اوراکل ، پروسس database writer process (DBW) پردازشی می باشد که وظیفه اش این است که داده ها و محتوا موجود در database buffers را در data files می نویسد (write) می کند.

در تمامی یک دیتابیس یک پروسس database writer process که اصطلاحا DBW0 می نامند کافی است اما می توان برحسب نیاز اوراکل را به صورتی تنظیم کرد بیش از یک پروسس و بصورت DBW0 الی DBW99 و DBWa الی DBWz باشد که این تنظمیات برای دیتابیس هایی که داده هایی سنگین دارد بسیار مناسب می باشد و باعث افزایش بهره وری و perdomance دیتابیس می شود.

پروسس DBW داده های dirty buffer را به disk با توجه به شرایط زیر می نویسد (منتقل می کند) :

– زمانی که پروسس های سمت سرور Server Process داده هایی که در بافر جستجو می کند بافرهایی که استفاده شده اند نتواند پیدا کند پروسس DBW می تواند این نوع داده ها را از بافر به دیسک انتقال دهد.

– هر زمان که عملیات Checkpoint اتفاق می افتد بصورت دوره ای پروسس DBW داده ها را از بافر به دیسک منتقل می کند و عملیات Checkpoint زمانی که Instance Recovery اتفاق می افتد اجرا می شود.

Log Writer Process (LGWR)

پروسس log writer process (LGWR) بافرهای online redo log buffer را مدیریت می کند.

کار پروسس LGWR قسمتی داده های بافر را به online redo log انتقال دهد و سپس بعد از پر شدن فضای redo log buffer داده هایی که در dirty buffer می باشد را به دیسک data file انتقال می دهد که این با عث افزایش بهره وری و performance دیتابیس می شود.

به دنبال این موقعیت ها زمانی که عملیات های زیر انجام شود پروسس LGWR تمامی داده های موجود در redo entries را یک نسخه کپی گرفته و در buffer انتقال می دهد :

– زمانی که یک کاربر transaction را commit کند.

– زمانی که در online redo عملیات log switch اتفاق بیفتد.

– ۳ ثانیه بعد از آخرین اجرای پروسس LGWR

– فضای redo log buffer به اندازه کافی پر شده باشد.

– زمانی که پروسس DBW بایستی عملیات خود را انجام دهد و داده ها را از بافر به دیسک منتقل کند.

Checkpoint Process (CKPT)

پروسس CKPT زمانی که اجرا می شود اطلاعات checkpoint information در قسمت header ، فایل های control files و data file را بروز می کند . که این اطلاعات checkpoint information شامل موقعیت checkpoint و شماره SCN و محل online redo log زمانی که عملیات recovery انجام می شود می باشد.

نکته : پروسس CKPT هیچ نوع عملیات data block به data file یا redo block را انجام نمی دهد.

Mandatory Background Processes

Manageability Monitor Processes (MMON and MMNL)

پروسس manageability monitor process (MMON) هر نوع عملیاتی که مربوط به Automatic Workload Repository (AWR) باشد را انجام می دهد.

پروسس manageability monitor lite process (MMNL) زمانی که اجرا شود اطلاعات و آماری که در مورد Active Session History (ASH) در بافر SGA می باشد را در دیسک disk می نویسد. این عملیات زمانی اتفاق می افتد که بافر ASH buffer ظرفیتش تکمیل باشد.

Recoverer Process (RECO)

در دیتابس های توزیع شده ، پروسس recoverer process (RECO) تمامی عملیات هایی که تراکنش های آن با شکست مواجه می شود را به صورت اتوماتیک بررسی و برطرف می کند.

آموزش اوراکل بیشتر در مورد این مطلب : Mandatory Background Processes