این قسمت از آموزش اوراکل بعد از آشنایی با تابع TRANSALE تابع، با تابع (DECODE(value,search_value,result,default_value مقدار value را مقدار search_value مقایسه می کند. اگر شرط برقرار باشد یعنی مقدار value با search_value در خروجی مقدار True را برگرداند مقدار result را نمایش می دهد در غیراینصورت مقدار default_value را نمایش می دهد.

تابع ()DECODE به شما اجازه می دهد که در واقع عملیات if-then-else را بصورت منطقی و خطی بنویسید.

پارامتر های تابع ()DECODE در اوراکل می تواند ستون های جدوال، مقادیر ثابت، مقدار فانکشن یا subquery باشد.

آموزش اوراکل7
مثال ۱
آموزش اوراکل8
مثال ۲
آموزش اوراکل9
مثال ۳

اطلاعات در مورد مطلب : تابع ()DECODE