در این قسمت از آموزش اوراکل پس از اتمام بخش آموزش کاربران و نقش ها و دسترسی ها قصد داریم دراین بخش ،آموزش ایجاد جدول در اوراکل را یاد بگیریم.

ایجاد یک جدول

در اوراکل شما می توانید با استفاده از دستور CREATE TABLE می توانید یک جدول ایجاد کنید که دستور ایجاد جدول CREATE TABLE به شکل زیر می باشد:

آموزش اوراکل

که

  • GLOBAL TEMPORARY مشخص می کند که رکورد های جدول موقتی temporary می باشد (مشخص کننده این که جدول هم موقتی می باشد) رکوردهایی در که در جدول می باشد موقتی است تا زمانی که session کاربر برقرار می باشد.
  • table_name مشخص کننده نام جدول می باشد.
  • column_name مشخص کننده نام ستون های جدول می باشد.
  • type مشخص کننده نوع ستون جدول می باشد.
  • constraint_def مشخص کننده محدودیت های روی ستون های جدول می باشد.
  • default_exp مشخص کننده یه متن یا اصطلاح می باشد که به عنوان یک مقدار پیش فرض ستون است در صورتی ستون مقداری نداشته باشد.
  • ON COMMIT پارامتری که مشخص کننده ی دوره ی وجود رکوردها در جدول موقتی می باشد که دستور DELETE مشخص می کند که زمانی که تراکنش به اتمام رسید رکورد ها حذف شود و دستور PRESERVE مشخص می کند رکوردهای جدول تا زمانی که Session کاربر برقرار است رکوردها موجود باشدو حذف نشود . اگر شما مقدار پارامتر ON COMMIT برای جداول موقتی حذف کنید بصورت پیش فرض دستور DELETE اجرا خواهد شد.
  • tab_space مشخص کننده نام tablespace که جدول در آن ذخیره می شود که اگر شما مقدار tablespace را مشخص نکنید بصورت پیش در tablespace پیش فرض کاربر به نام default tablespace ذخیره می شود.

مثال زیر با کاربری به نام store به دیتابیس متصل شده و جدولی به نام order_status2 ایجاد می کنیم.

آموزش اوراکل

گرفتن اطلاعات ازجداول

در ادامه آموزش ایجاد جدول در اوراکل ، شما می توانید یک سری اطلاعاتی را از جداول از طریق دستورات و راهکارهای زیر بدست آورید.

  • اجرا دستور DESCRIBE به همراه نام جدول
  • اجرا و نمایش ویووی به نام user_tables از جداول data_dictionary اوراکل که ویوو user_tables لیست جدولی که کاربر ایجاد کرده است را نمایش می دهد و فقط جداولی که خودش ایجاد کرده است را می بیند و برای نمایش تمامی جداول ایجاد شده در دیتابیس اوراکل ویوویی به نام all_tables را اجرا و نمایش دهید.
آموزش اوراکل
آموزش اوراکل

گرفتن اطلاعات از ستون های جداول

درادامه آموزش ایجاد جدول در اوراکل ، شما می توانید یک سری اطلاعاتی را از ستون هایی که برای جداول ایجاد کرده اید دریافت کنید که این اطلاعات فقط اطلاعات ستون های جداولی است که خود کاربر ایجاد کرده است می باشد که تمام در ویوویی به نام user_tab_columns از جداول data_dictionary اوراکل می باشد و اگر بخواهید اطلاعاتی در مورد تمامی ستون های جداول ایجاد شده دریافت کنید در وبوویی به نام all_tab_columns می باشد.

آموزش اوراکل
آموزش اوراکل

مطالب بیشتر در مورد Tables