حافظه Shared Pool انواع متفاوتی از program data در SGA می باشد.

برای مثال ، در Shared Pool اطلاعات و کد های SQL , PL/SQL پارس شده و پارامترهای سیستمی system parameters و اطلاعاتی در مورد Data Dictionary ذخیره می شود.

هر نوع عملیاتی و اتفاقی که در دیتابیس می افتد Shared Pool را درگیر می کند. برای مثال یک دستور SQL stamtement را اجرا می کنید سپس از طریق Shared Pool به آن دستورات دسترسی دارید.

Shared Pool یه چندین مولفه زیر مجموعه تقسیم می شود که تصویر زیر به شکل زیر می باشد.

Shared-Pool

این بخش های Shared Pool به شرح ذیل می باشد :

اطلاعات بیشتر در مورد این مطلب : آشنایی با Shared Pool