در این قسمت از آموزش اوراکل ، در بخش معماری اوراکل قصد داریم آموزش آشنایی با Optional Background Processes را یاد بگیریم.

در معماری اوراکل ، پروسس های Optional Background Processes پروسس های Background Processes هستند که ضروری نیستند و این پروسس ها زمانی اجرا و تعریف می شود که شما در اوراکل یک ویژگی و امکان جدیدی مانند Oracle ASM را به اوراکل اضافه نمایید.

لیست تعدادی از optional processes به شرح زیر است :

  • Archiver Processes (ARCn)
  • Job Queue Processes (CJQ0 and Jnnn)
  • Flashback Data Archive Process (FBDA)
  • Space Management Coordinator Process (SMCO)

Archiver Processes (ARCn)

پروسس archiver process (ARCn) زمانی که اجرا شود یک نسخه از فایل های online redo log files کپی می گیرد و در قسمت offline storage قرار می دهد قبل از اینکه redo log switch اتفاق بیافتد.

Job Queue Processes (CJQ0 and Jnnn)

پروسس queue process جاب های کاربران را اجرا می کند زمانی که در حالت Batch قرار بگیریم. یک JOB یک فعالیت و عملیاتی که توسط کاربر ایجاد می شود و بصورت زمان بندی شده یک یا چند بار اجرا می شود.

Flashback Data Archive Process (FBDA)

پروسس  flashback data archive process (FBDA) تاریخچه رکوردهای تمامی جداول را Archive می کند و در فضایی به نام Flashback Data Archives قرار می دهد.

Space Management Coordinator Process (SMCO)

پروسس SMCO چندین فضاهای مدیریتی مرتبط به هم را به جهت اجرا هر کدام هماهنگ و متناسب می کند.

Slave Processes

Slave processes ها همان background processes هستند که از طرف سایر processes ها اجرا می شوند.

آموزش اوراکل بیشتر در مورد این مطلب : آشنایی با Optional Background Processes