Background Processes پروسس و پردازش های اضافی هستند که بوسیله دیتابیس اوراکل مورد پردازش قرار می گیرد و استفاده می شود. background processes ها از نگه داری وظایف مورد نیاز برای انجام عملیات روی دیتابیس به هدف رسیدن به بالاترین بهره وری Performance برای چندین کاربر.

background processes تعداد زیادی هستند که هر کدام وظیفه خاص خود را دارد اما پروسس ها با هم کار می کنند . به عنوان مثال پروسس LGWR دیتا و داده ها را از redo log file می خواند ئ به online redo log انتقال می دهد و زمانی که ظرفیت redo log file تکمیل شود آمده است برای آرشیو اطلاعات و سپس پروسس LGWR پس از اتمام کار به پروسس دیگری اطلاع می دهد و فراخوانی می کند پروسس دیگری را برای شروع عملیات آرشیو redo Log file.

در دیتابیس اوراکل زمانی که Database Instance اجرا می شود تعدادی background processes به صورت اتوماتیک اجرا و فراخوانی می شود. یک Instance می تواند شامل یک یا چند background processes باشد و اجرا شود اما این تعداد پروسسی که اجرا می شود در هر دیتابیسی یکسان نیست و با توجه به تنظیمات Configuration پیکربندی در اوراکل متفاوت می باشد.

دستور زیر نمایش background processes فعال که در حال حاضر در دیتابیس در حال اجرا می باشد می باشد:

SELECT PNAME
FROM   V$PROCESS
WHERE  PNAME IS NOT NULL
ORDER BY PNAME;

بخش background processes شامل چند بخش مهم می باشد:

Mandatory Background Processes

Optional Background Processes

Slave Processes

اطلاعات بیشتر در مورد این مطلب : آشنایی با Background Processes